Felaktigt ordningsföreläggande vid fortkörning undanröjdes

Bilförare rapporterades för fortkörning. Mätningen skedde genom efterföljande med polisbil. Polismannen ändrade sig flera gånger både beträffande uppmätt hastighet och beträffande högsta tillåtna hastighet. Polismannen övertalade bilföraren att skriva under ordningsföreläggande trots att denne var tveksam och omhändertog dessutom körkortet. De uppgifter som kom in till Transportstyrelsen var att bilföraren hade kört 140 km/h vid högsta tillåten hastighet 70 km/h. Det innebar återkallelse 4 månader. När jag kontrollerade vilken lokal trafikföreskrift som just då gällde på aktuell plats visade det sig att högsta tillåtna hastighet var 80 km/h. Inte 70 km/h! Jag begärde ut alla dokument och överklagade ordningsföreläggandet till tingsrätten och överklagade även beslutet hos Transportstyrelsen att körkortet hade återkallats. Jag påvisade flera felaktigheter i ordningsföreläggandet men varken Transportstyrelsen eller Förvaltningsrätten tog hänsyn till det.

Södertörns tingsrätt undanröjde dock ordningsföreläggandet. Tyvärr hade stor del av återkallelsetiden hunnit passera. Transportstyrelsen omprövade beslutet att återkalla körkortet och beslutade att återge behörigheten till bilföraren.

Svårt skadad vid cykelolycka skulle få böter

En cyklist hann inte stanna för en annan cyklist som kom ut från en mindre sidogata på höger sida. Eftersom korsningen inte är reglerad är det högerregeln som gäller där. Den cyklist som kom från sidogatan stannade en bit ut i gatan och blev påkörd i bakhjulet. Cyklisten som körde på hans cykel voltade omkull och drabbades av armbågsbrott och nyckelbensbrott. Skadorna innebar två månaders sjukskrivning. Polisen rapporterade honom för brott mot väjningsplikten, högerregeln, och ville utfärda böter trots att han hade drabbats så svårt.  En sådan förseelse borde rimligen kunna ge åtalsunderlåtelse vid en eventuell åklagarprövning. Paragrafhjälpen trädde in som ombud och det dröjde inte länge förrän utredningen lades ner.

Överfall på cyklist

En cyklist hade uppmärksammat en bilförare på att denne hade gjort en farlig omkörning genom att köra för nära. Efter en kort diskussion cyklade cyklisten vidare. Bilföraren blev ilsk och körde förbi cyklisten och svängde in framför och stängde vägen. Han gick runt bilen och knuffade ner cyklisten i diket så att denne fick cykeln över sig och bland annat bröt ett par revben. Åklagare lade ner ärendet. Paragrafhjälpen hjälpte till med kompletterande utredning och begärde överprövning. Det ledde till återupptagen utredning och senare ett åtal. Gärningsmannen dömdes till böter och skadestånd. Läs om fallet här.

Misstanke om smitning nerlagd

En man råkade lätt backa emot en annan bil vid parkering. Båda förare undersökte bilarna. Eftersom mannen inte kunde hitta någon skada på motpartens bil lämnade han platsen efter en stund. Senare anklagades han för smitning. Han vände sig till Paragrafhjälpen och fick hjälp med ett yttrande.

“Ville bara tacka dig för att du läste polisutredningen och för dina goda råd och ditt yttrande (Angående misstanke om smitning fån parkeringsplats). Jag har fått ett brev från åklagarmyndigheten att ärendet läggs ner p.g.a. brist på bevis.”

Cyklist skadad i trafikolycka

En cyklist skadades allvarligt vid trafikolycka. Cyklisten hade korsat vägen i anslutning till ett övergångsställe och blivit påkörd av en bil. Cyklisten hade väjningsplikt men hade uppfattat det som att bilföraren saktat in för att ändå släppa över henne. Bilföraren hade dock fortsatt köra. Cyklisten fick bland annat en bäckenfraktur. Hon kontaktade Paragrafhjälpen efter att hon fått besked att polisen hade avslutat fallet. Jag kunde snabbt konstatera att ingen av parterna hade gjort någon skadeanmälan till försäkringsbolag. Detta eftersom bilföraren inte visste om hr skadad cyklisten var och cyklisten inte visste hur hon skulle göra. Jag såg till att försäkringsbolaget där bilen var trafikförsäkrad fick kännedom om händelsen. Så snart försäkringsbolaget hade fått in alla uppgifter som behövdes beslutade försäkringsbolaget att betala ut trafikskadeersättning till cyklisten. Detta enligt de regler som gäller även fast cyklisten ansågs ha varit vållande till olyckan.

Fortkörning och körkortsomhändertagande

Bilförare stoppad av efterföljande polisbil. Underrättades att han kört minst 130 km/h på 60-sträcka. Körkortet omhändertaget på plats. Föraren nekade till att ha kört så mycket för fort. När han sedan fick begäran från Transportstyrelsen att yttra sig kontaktade han Paragrafhjälpen. Det visade sig att Transportstyrelsen inte hade fått några handlingar alls där det framgick hur mätningen hade gjorts, vilka säkerhetsavdrag som var gjorda och inte heller något om trafiksituationen vid tillfället. De första dokument från polisen som sedan kom in till Transportstyrelsen tydde på att uppmätt hastighet snarare var 115 – 120 km/h, varför beslut togs att körkortet skulle återkallas 3 månader. Nästa dag kom polisens slutliga rapport in till Transportstyrelsen. Då hade rapporterad hastighet reducerats till 100 km/h, varför beslutet om körkortsåterkallelse ändrades till en månad. Hade den först påstådda hastigheten på 130 km/h stämt hade det inneburit återkallelse i 5 månader, möjligen något kortare, på grund av berörd persons stora behov av körkort för sitt arbete.

Skadestånd från cyklist som vållat trafikolycka

En minderårig cyklade mot rött när han skulle korsa vägen i mörker och saknade dessutom föreskriven belysning på cykeln. Han hamnade mitt framför en bil och bilföraren hade inte möjlighet att stanna i tid. Polis och försäkringsbolag ansåg cyklisten som ensamt vållande. Bilägarens försäkring reglerade pojkens skador och reparation av bilen. Bilägaren ålades att betala sammanlagt 4 500 kr i självrisk och tyckte att det var orätt. Paragrafhjälpen förhandlade med pojkens vårdnadshavare som först vägrade att medverka. När jag meddelade att vi tänkte lämna in en stämning till tingsrätten kontaktade vederbörande sitt hemförsäkringsbolag som kompenserade bilägaren.

Vållandebedömning av försäkringsbolag

Två bilar krockade i cirkulationsplats. Min klient hade kört in i cirkulationen och blev påkörd i högra sidan av en förare som inte hade iakttagit väjningsplikt vid infart i cirkulationen. Motpartens försäkringsbolag löste in dennes bil men bedömde att det inte gick att bevisa vilken part som var vållande. Klientens bil brev obrukbar och han hade endast trafikförsäkring vilket skulle betyda att han inte skulle få någon ersättning alls. Jag gjorde en platsundersökning och hjälpte klienten att klaga på beslutet. Försäkringsbolaget ändrade sitt beslut om vållandet och ersatte.

Polisens beslut om nedläggning av ärende

En cyklist korsade vägen på en cykelpassage. Han blev påkörd av en bil som körde ut från cirkulationsplats och skadades allvarligt. Polismyndigheten ansåg att cyklisten inte hade iakttagit väjningsplikt och lade ner förundersökning om vållande till kroppsskada utan närmare utredning. Jag hjälpte cyklisten att begära överprövning av polisens beslut. Eftersom polisen stod fast vid beslut om nerläggning prövades fallet av åklagare som beslutade att förundersökningen skulle återupptas. Utredningen återgick till polisen som återigen lade den utan vidare åtgärder men denna gång med en annan motivering. Återigen begärdes överprövning och förundersökningen togs upp igen av åklagare. Utredning pågår och fallet är inte avslutat.

Varning i stället för körkortsåterkallelse

Efter att ha krockat med mötande fordon i samband med vänstersväng i korsning återkallades körkortet på två månader. Detta utan att personen fick möjlighet att yttra sig. Transportstyrelsen upphävde återkallelsen efter påpekande och inväntade yttrandet. Efter att jag hjälpt personen med yttrandet kom beslut om varning i stället för återkallelse.

Åklagarbeslut att inte åtala

En cyklist prejades av en tung lastbil. Cyklisten fångade det hela på film. Polisen utredde händelsen som vårdslöshet i trafik alternativt brott mot trafikförordningen genom att vid omkörning ej lämna betryggande avstånd i sidled. Åklagaren som fick hand om fallet beslutade att inte väcka åtal. Begäran om överprövning lämnades in. Ansvarig åklagare stod fast vid sin bedömning men lämnade fallet till åklagarcentrum i Malmö för vidare prövning.

Undervärdering av fordon

En drograttfull person orsakade en krock. Försäkringsbolaget beslutade att lösa in den krockade bilen. Bilen värderades lågt. Efter att Paragrafhjälpen hade engagerats i fallet kunde försäkringsbolaget förmås att höja beloppet med 20 000 kr mot vad de hade sagt från början.