Cyklister krockade men vems var felet?

posted in: Cykel, Trafikolycka | 0

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om en olycka med två cyklister i Halmstad. Det handlade om vilken väjningsregel som skulle gälla. Högerregeln eller utfartsregeln? Olyckan inträffade i september 2020.

Det blev en långdragen polisutredning där polisens okunskap var uppenbar. Cyklisten som kom från höger (JA) utreddes som gärningsman angående vållande till kroppsskada och brott mot Trafikförordningen. Han anlitade Paragrafhjälpen att göra en bedömning av rättsläget. Jag konstaterade direkt att högerregeln gäller på platsen.

Skärmklipp från kommunens cykelkarta
Bilden hämtad från cykelkarta på kommunens hemsida.

Polisen bestämde sig tidigt för vem som var skyldig

Endast JA som hade kommit från Utsiktsvägen ansågs vara skuld till olyckan genom att ha underlåtit att iaktta väjningsplikt. Polisen åberopade fel paragraf i Trafikförordningen, nämligen 3:59, som reglerar att andra fordonsförare (ex. bilförare) har väjningsplikt mot cyklande när de färdas på cykelbana. Polisen har även tolkat det som att den anslutande banan från kanten på Kungsvägen inte ska räknas som cykelbana trots att det finns en påbudsskylt (D6). JA delgavs även ett skadeståndskrav från den andra cyklisten (JC) som löd på 100 000 kr. JC som hade kommit norrifrån och var på väg rakt fram fick efteråt kassera sin cykel som värderades till 160 000 kr och försäkringen ersatte högst 60 000 kr. När utredningen var klar lämnades den till åklagare som hade att besluta om eventuellt åtal.

Åklagaren valde att inte åtala

Även åklagaren menar alltså att det är högerregeln som gäller.

Vållande

Båda parter är i någon mån vållande men jag tycker att det väger över till att JC är den mest vållande.

JA:

Borde haft mer uppmärksamhet mot vänster. Han borde ha räknat med risken att det kunde komma en cyklist i hög fart från vänster. Även om JC som kom cyklande från vänster hade väjningsplikt mot honom borde han förvissa sig om denne faktiskt förstått det.

JC:

Hade inte iakttagit väjningsplikt enligt högerregeln. Han klarade inte heller att stanna i tid för ett hinder som han borde ha förutsett. Han borde ha räknat med att en gående eller cyklande skulle kunna dyka upp plötsligt vid korsningspunkten även om han inte hade räknat med att högerregeln skulle ha gällt för honom.

Kommunen har störst ansvar

Det är kommunen som har det största ansvaret för att denna olycka inträffade. Man hade underlåtit att göra tillräcklig siktröjning. Säkerheten för gående och cyklande var alldeles för dålig. Det fanns ingen förvarning från det håll JC kom cyklande. Förmodligen är gång- och cykelbanan längs Kungsvägen tänkt som ett viktigt stråk för cykeltrafiken men det framgår inte genom anvisningar till trafikanterna. Man hade kunnat måla väjningslinjer eller stopplinjer och/eller satt upp skyltar för väjningsplikt (B1) eller stopplikt (B2) vid korsningspunkterna.

Videon visar den bristfälliga siktröjningen