Vårdslöshet i trafik att cykla in i sidan på en bil?

posted in: Cykel, Trafikolycka | 0

Vårdslöshet i trafik att cykla in i sidan på en bil var det enligt polisen i Malmö som utredde trafikolyckan.

Händelse

Limhamnsvägen/Packhusgatan i Malmö den 12 juni 2021. Bilföraren, V, körde nordöstlig riktning på Limhamnsvägen och svängde vänster in på Packhusgatan utan att notera M som närmade sig cykelpassagen. M hade kommit cyklande, också han i nordöstlig riktning, men på gång- och cykelbanan som löper längs Limhamnsvägen till vänster om körbanan, och fortsatt ut på cykelpassagen/övergångsstället, som korsar Packhusgatan. Efter att han hade passerat V:s mötande körfält cyklade han in i sidan på hennes bil som just hade svängt vänster in på Packhusgatan. Cykeln träffade i vänster bakdörr på bilen.

Enligt både bilföraren och en annan cyklist höll cyklisten M ”mycket hög fart”. M har efteråt berättat att han troligen höll 28 – 30 km/h före passagen. Han vet att han hade motvind och knappast kunde ha haft högre fart.

Röd pil anger cyklistens färdväg. Blå pil anger bilförarens färdväg

Beskrivning av platsen

Limhamnsvägen är en huvudled och ligger inom tätbebyggt område. Vid den aktuella korsningen är högsta tillåtna hastighet nedsatt till 30 km/h. Strax innan korsningen med Packhusgatan finns en trafikdelare och ett fartgupp. Längs Limhamnsvägens nordvästra sida går en gemensam gång- och cykelbana som är dubbelriktad. Gång- och cykelbanan är väl avskild från körbanan. Det är en gräsbevuxen remsa med en del mindre träd. Packhusgatan är en mindre lokalgata och även där är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Gång- och cykelbanan har varken sväng eller farthinder innan Packhusgatan. Den här gång- och cykelbanan ingår i en av Malmö stads utpekade cykellinjer (Klagshamn – Malmö city) som utgör de viktigaste pendlingsstråken mellan stadens olika delar. Hastighetsbegränsningen på gång- och cykelbanan är densamma som på Limhamnsvägen intill, d.v.s. 30 km/h.

Röd pil anger anger cyklistens färdväg. Blå pil anger bilförarens färdväg.

Svåra skador

Cyklisten fick mycket svåra skador. Han fördes med ambulans till sjukhus. En kraftig hjärnskakning. Cykelhjälmen räddade säkert hans liv. Han slog ut flera tänder och fick svåra käkfrakturer. Händelsen ledde till lång sjukskrivning och han kommer att ha men för livet.

Paragrafhjälpens bedömning

När det gäller V finns inget som tyder på att hon höll särskilt hög hastighet. Hon tog dock inte hänsyn till M. Hon har sagt att hon såg att det inte kom några cyklister eller gående. Bevisligen fanns både M och vittnet L på gång- och cykelbanan och de måste båda ha haft ganska kort sträcka fram till Packhusgatan. Att hon inte såg dem tyder på bristande uppmärksamhet.

Det kan inte uteslutas att V:s agerande, att svänga trots att M måste ha varit så nära att han just skulle cykla ut på cykelpassagen, var så pass oaktsamt att det skulle kunna vara straffbart enligt Trafikförordningen. Även om M hade kommit förhållandevis fort har hon inte haft rätt att fortsätta om det hade inneburit fara för honom.

V förde ett motordrivet fordon och därmed hade hon skyldighet att visa särskild hänsyn till oskyddade trafikanter.

Beträffande M gäller att han hade väjningsplikt när han cyklade ut på Packhusgatan. Likaså hade han inte haft rätt att korsa gatan om det skulle ha inneburit fara.

Kan hans agerande att cykla in i sidan på en bil utgöra vårdslöshet i trafik då? Tveksamt tycker jag. Det är oerhört sällsynt att förare som underlåter att iaktta väjningsplikt döms för vårdslöshet i trafik. Det är i första hand ett oaktsamhetsbrott. Att en cyklist som underlåter att iaktta väjningsplikt döms för vårdslöshet i trafik är ännu mer sällsynt. En cykel är inte på längt när ett så farligt redskap som ett motordrivet fordon. Hög hastighet i kombination med annat felbeteende i trafiken är den vanligaste grunden för att någon ska dömas för vårdslöshet i trafik. Det är mycket svårt för en cyklist att komma upp i sådana hastigheter. Jag menar att M:s agerande långt ifrån når upp till den nivån som krävs för att han ska kunna dömas för vårdslöshet i trafik.

M blev allvarligt skadad och det har orsakats dels av hans eget agerande, dels av oaktsamhet från V:s sida.

Vållande

Precis som vid andra olyckor har båda förares agerande lett till den olyckliga utgången. Frågan är vem som haft störst ansvar för det inträffade. De brott från V:s sida som skulle kunnat ha varit aktuella har inte utretts av polisen. Man har enbart och ensidigt inriktat sig på M. Jag tycker att båda förare i viss mån varit vållande till den här olyckan. Hur skuldbördan ska fördelas är svårt att avgöra. V är den som fört ett motordrivet fordon och hon hade ansvar att ta särskild hänsyn till oskyddade trafikanter. Att lägga hela skulden på M genom att hänvisa till hans väjningsplikt blir inte helt rättvist.

Endast cyklisten ansågs skyldig

Händelsen rubricerades av polisen som vårdslöshet i trafik med endast cyklisten som misstänkt. Polisen ifrågasatte inte på något sätt bilförarens delaktighet. Därmed var polisens utredning klar.

Strafföreläggande på 29 000 kr och skadeståndskrav på 6 800 kr

Efter det att polisutredningen var klar gick ärendet till Åklagarmyndigheten. Ansvarig åklagare utfärdade ett strafföreläggande på 40 dagsböter. Det skulle innebära 29 000 kr för cyklisten. Vi skickade in dels ett bestridande, dels en redogörelse för hur allvarliga skador M hade ådragit sig. Efter det kom ett nytt beslut från åklagaren. Förundersökningen lades ner med stöd av reglerna om åtalsunderlåtelse. Ett bra beslut för M förstås, men därmed kom aldrig skuldfrågan att prövas rättsligt. Hur blir det då med skadeståndskravet? Eftersom det inte blir något åtal kommer åklagaren inte att driva skadeståndskravet. Bilens ägare kommer att få vända sig till M:s försäkringsbolag med kravet.

Lärdom av händelsen

Först och främst. Cykelpassager är farliga. Det här kunde ha slutat med dödsfall. Rådet till er som cyklar är att verkligen ha koll på korsande trafik. När ni kör ut på en cykelpassage har ni väjningsplikt. Den gäller även i de fall fordon som svänger i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage. Ni som kör bil, titta gärna en bit längre bort längs cykelbanan. I det här fallet räddade cykelhjälmen förmodligen livet på M. Jag rekommenderar hjälm på.