Skadeståndskrav mot cyklist

posted in: Cykel, Trafikolycka | 0

Paragrafhjälpen har varit involverad i ett ärende som gällde skadeståndskrav mot cyklist. Här följer ett referat av trafikolyckan och efterföljande process.

Händelse

Händelsen inträffade i Västra Frölunda i Göteborg sommaren 2020. En bilförare körde norrut på Victor Hasselblads gata och svängde vänster in på Axel Adlers gata utan att notera cyklisten som var ute på cykelpassagen, eller i vart fall just på väg ut på den. Cyklisten hade kommit cyklande norrut på gång- och cykelbanan som löper längs Victor Hasselblads gata vänster om körbanan, och fortsatt ut på cykelpassagen som korsar Axel Adlers gata. När han hade passerat mittrefugen cyklade han in i sidan på bilen som just hade svängt vänster in på Axel Adlers gata. Cykeln träffade i bakre delen av bilen. Cyklisten ramlade i gatan och skadade sig illa genom diverse frakturer i höft och axel.

Bilförare röd pil. Cyklist gul pil.

Beskrivning av platsen m.m.

Victor Hasselblads gata är en huvudled och ligger inom tätbebyggt område. Gatan har ingen lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning, vilket innebär att bashastigheten på 50 km/h gäller som högsta tillåtna hastighet. På gatans västra sida går en gemensam gång- och cykelbana som är dubbelriktad. Gång- och cykelbanan är väl avskild från körbanan.

Axel Adlers gata är en mindre lokalgata och även där gäller bashastighet eftersom gatan inte har någon lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning. Gång- och cykelbanan gör en skarp sväng precis före den övergår i cykelpassagen över Axel Adlers gata. Den typen av svängar görs för att cyklande ska tvingas sänka farten före cykelpassagen..

Bilförare röd pil. Cyklist blå pil.

Personbilens trafikförsäkring ersatte cyklisten på sedvanligt sätt. Skadorna som uppstod på bilen ersattes genom vagnskadeförsäkringen. Bilens ägare debiterades en självrisk på 9 300 kr. av försäkringsbolaget.

Skadeståndskrav mot cyklisten

Bilens förare och ägare har tolkat det som att det enbart är cyklisten som har vållat olyckan genom att underlåta att iaktta väjningsplikt enligt utfartsregeln och anser att han som bilföraren hade ”företräde”. Därför krävde han ersättning av cyklisten för hela sin kostnad för självrisk och lite ytterligare kostnader. Nästan 10 000 kr. Eftersom cyklisten bestred kravet lämnade bilföraren över kravet till Kronofogdemyndigheten. Cyklisten bestred betalningsföreläggandet och det har lett till en stämning i Göteborgs tingsrätt.

Tillämpliga lagrum i Trafikförordningen

3 kap 61 §, 2 stycket En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

3 kap 61 §, 3 stycket En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

6 kap 6 § 1 stycket Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

3 kap 21 § 2 stycket En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg

3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde, en cykelgata eller från terräng

Tillämpligt lagrum i Trafikbrottslagen

1 §   Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

 Tillämpligt lagrum i Brottsbalken

3 kap 8 § 1 stycket  Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Bedömning

När det gäller bilföraren vet vi inte vilken hastighet han hade. Han tog dock ingen hänsyn till cyklisten, som redan borde ha varit ute på cykelpassagen, eller i vart fall just skulle cykla ut på den när bilföraren svängde. Denne såg inte cyklisten eller struntade i honom. Nämnas bör att bilförarens uppfattning är att cyklisten inte alls just var på väg att köra ut på cykelpassagen utan att denne hade kommit i hög fart och struntat i sin väjningsplikt och därför kört in i sidan på bilen.

Det är tänkbart att bilförarens agerande att svänga trots att cyklisten, enligt min bedömning, måste ha varit ute, eller just skulle cykla ut på cykelpassagen, var så pass oaktsamt att det skulle kunna vara straffbart enligt Trafikförordningen 3:61, 2 stycket. Från början av cykelpassagen fram till krockpunkten är det cirka tio meter.

Kan det agerande anses som vårdslöshet i trafik? Det skulle troligen inte hålla vid prövning i domstol. Oaktsamheten att missa att se cyklisten är troligen inte ett så medvetet risktagande eller ett sådant typiskt trafikfarligt beteende att det når upp till kriterierna för vårdslöshet i trafik (väsentlig mån). I alla fall skulle det vara svårt att bevisa. Dock kan oaktsamheten mycket väl ha varit tillräckligt för att brottet vållande till kroppsskada skulle kunna ifrågasättas.

Bilföraren körde ett motordrivet fordon och hade därmed skyldighet att visa särskild hänsyn till oskyddade trafikanter, vilket brukar vägas in vid bedömning om gärningen ska anses som vårdslöshet i trafik. Cyklisten blev allvarligt skadad och detta har orsakats av i vart fall oaktsamhet från bilförarens sida. Skuldfrågan har inte blivit utredd.

Brott mot 3:61, 2 eller 3 stycket straffas med penningböter 2000 kr. Brott mot 3:21 2 stycket straffas med penningböter 1000 kr för cyklande. Brott mot 6:6, 1 stycket har ingen straffsanktion om inte agerandet går in under 3:21 2 stycket eller når upp till vårdslöshet i trafik.

Polismyndigheten har beslutat att inte inleda någon förundersökning. Sannolikt på grund av att man vid beslutstillfället inte hade alla omständigheter klara för sig eller på grund av okunskap från beslutsfattarens sida. Möjligen på grund av svårigheten att bevisa brott från någon av parternas sida.

Bedömning av vållandefrågan

Vållandefrågan hade inte prövats av något försäkringsbolag. Det var enbart bilförarens egen bedömning att cyklisten ensam bar skuld till olyckan. Precis som vid andra olyckor har båda förares agerande lett till den olyckliga utgången. Frågan är vem som haft störst ansvar för det inträffade. De brott från bådas sida som skulle kunnat ha varit aktuella har inte heller utretts av polisen. Jag tycker att bilföraren varit mer vållande än cyklisten i detta fall, eller i alla fall lika. Han var den som förde ett motordrivet fordon och han hade ansvar att ta särskild hänsyn till oskyddade trafikanter. Att lägga hela skulden på cyklisten genom att hänvisa till hans väjningsplikt var inte rätt.

Rimligt med skadeståndskrav mot cyklisten?

Min uppfattning är att det var fult av bilföraren att kräva cyklisten på skadestånd för hela självrisken. Möjligen skulle ett krav på en minder del av kostnaden vara rimligt, men inte hela.

Det finns andra exempel på olyckor mellan bil och cyklist där det är uppenbart att cyklisten ensam är vållande och då är det förstås rimligt att en cyklist får betala skadestånd efter trafikolycka till bilföraren som haft kostnader för självrisk. Läs mer.

Hur det hela utvecklades

Det började med att bilägaren via sitt ombud skickade ett kravbrev till cyklisten och yrkade 9 500 kr för självrisk plus en del andra mindre kostnader. Cyklisten bestred kravet. bilägarens ombud överlämnade kravet till Kronofogden för indrivning. Beloppet var därmed uppe i 10 325 kr. Även detta yrkande bestreds av cyklisten, vilket ledde till en stämning vid Göteborgs tingsrätt. Beloppet var nu uppe i 12 635 kr. Cyklisten anlitade mig som ombud.

Jag gjorde en bedömning av olyckan, såsom jag beskrivit ovan och svarade tingsrätten att cyklisten motsätter sig kravet och motiverade med den bedömning jag hade gjort. Inför den muntliga förberedelsen i tingsrätten meddelade jag bilägarens ombud att cyklisten var bered att ersätta hälften av självrisken för bilens försäkring, men inte mer. Bilägaren gick inte med på en sådan uppgörelse. Han svarade via sitt ombud att han ville ha 10 000 kr för att dra tillbaka stämningen. Cyklisten stod kvar vid sitt bud att erbjuda sig att betala halva självrisken.

Det dröjde nästan fyra veckor innan bilförarens ombud hörde av sig. Det var endast två dagar kvar till den utsatta tiden för muntlig förberedelse i Göteborgs tingsrätt och jag hade redan rest till Göteborg. Nu hade de sänkt sitt bud till 8 500 kr. Cyklisten avvisade även det budet.

Göteborgs tingsrätt

Vid den muntliga förberedelsen fick båda parter framföra sina yrkanden och den bevisning respektive part ville åberopa. Därefter inleddes försök att uppnå förlikning. Båda parter valde då att försöka enas i stället för att dra på sig extra kostnader för en fortsatt process med risk att förlora målet. Bilföraren meddelade till sist att han kunde sänka kravet till 6 750 kr och cyklisten gick med på det.

Reflexioner

I det här målet finns ingen vinnare. Bara två förlorare. Hela processen förefaller mig helt onödig. Att det gick så här långt beror på att den här bilföraren har väldigt liten eller ingen förståelse alls för eget ansvar i trafiken och det så omtalade samspelet som ska råda mellan trafikanter.

Man kan alltid fundera på om det hade varit bäst att avfärda alla krav och låta det hela gå till huvudförhandling. Det är dock något som kostar för båda parter och det finns ofta viss risk att förlora målet. Att stämma någon på det här sättet är riskabelt men den här bilföraren valde ändå att göra så. Även om cyklisten skulle ha vägrat att gå med på förlikning och senare vinna målet vid en huvudförhandling så skulle det ha kostat honom en hel del ändå.

Klart bäst är att redan från början försöka göra upp i godo. Vid trafikolyckor är det ofta svårt att fastställa hur stor andel av skulden som ligger på respektive part. Cyklister har ingen trafikförsäkring men kan mycket väl använda sig av sin ansvarsförsäkring, som ofta finns i hemförsäkringen, då de får ett krav på skadestånd med anledning av skuld i en trafikolycka.

En annan reflexion är att cykelpassager är farliga platser för cyklister. Några exempel:

Cykelpassager är farliga för cyklister

Cykelpassager skördar dödsoffer

Cykelpassage eller genomgående cykelbana