Cykelpassager är farliga för cyklister

posted in: Cykel, Information | 0

Vad är en cykelpassage?

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

En del av vägen ska alltså vara avsedd att användas av cyklande. Hur kan man veta det? Det finns ibland ingenting annat än en avfasning av kantstenen i förlängningen av cykelbanan eller cykelfältet. Det finns inget krav på att det ska finnas vägmarkering. Cykelpassager skyltas inte som man gör med övergångsställen eller cykelöverfarter. Det förekommer dock ibland en varningsskylt för cyklister. Fortfarande råder det stor förvirring om skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter trots att ändringen infördes 2014.

Gång- och cykelpassage utan vägmarkering (Gotland)

 

Denna bild visar en kombinerad gång- och cykelpassage över en huvudled där hastighetsbegränsningen är 60 km/h. Från båda sidor kommer en gemensam gång- och cykelbana. Där gäller att både gående och cyklande ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och endast får korsa vägen om det kan ske utan fara. Dessutom råder väjningsplikt när man kör in på en väg från en cykelbana. Fordonsförare på vägen får i detta fall förvarning men eftersom det inte finns någon vägmarkering kanske de inte alls upptäcker gående eller cyklande.

Cykelpassagen saknar vägmarkering (Kalmar)

 

På den här platsen är det en cykelpassage och ett övergångsställe bredvid varandra. Övergångsstället är både markerat i vägen och skyltat. Cykelpassagen har ingen som helst vägmarkering. Till vänster om bilden finns en cirkulationsplats. Förare som ska köra ut ut cirkulationsplatsen ska köra med låg fart och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera samt har väjningsplikt mot gående. Eftersom vägmarkering för cykelpassage saknas är det svårt för förare att upptäcka att det är en cykelpassage. Den som cyklar in på vägen från en cykelbana har väjningsplikt. På just den här cykelpassagen blev en cyklist påkörd och skadad av en bil som färdades ut ur cirkulationsplatsen till vänster.

Cykelpassage med vägmarkering (Stockholm)

Vägmarkering på båda sidor av cykelpassagen underlättar för förare som närmar sig att upptäcka den och anpassa sitt körsätt.

Varningsskylt och väjningsplikt

På den här platsen har man infört väjningsplikt för fordonsförare som ska passera cykelpassagen från det här hållet samt varnat för cyklister. Både väjningsskylt och väjningslinje är placerade före cykelpassagen. De förare som efter sväng i korsningen ska passera cykelpassagen ska köra med låg fart och har skyldighet att låta cyklande som är ute på eller just ska ut på cykelpassagen passera. De som cyklar ut på denna cykelpassage från cykelbanan har OCKSÅ väjningsplikt. Vem ska då väja när BÅDA har väjningsplikt? Ja, båda parter har ansvar för att söka ögonkontakt och komma överens om vem som kör först. Det logiska är att den som kommer först fram blir den som får köra först.

Vilka regler gäller?

Cyklande som kör ut från cykelbana

Cyklande ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig och får endast korsa vägen om det kan ske utan fara. På annan plats i Trafikförordningen står det att den som kommer in på en väg från en cykelbana har väjningsplikt.

Fordon som närmar sig cykelpassage

Omkörning är förbjuden strax före eller på en cykelpassage. Förare ska även anpassa körningen så att de inte tvingas stanna på cykelpassagen, t.ex. vid köbildning. När det gäller hänsyn till cyklister finns några variationer beroende på vilken typ av cykelpassage det är.

Obevakad cykelpassage

Här gäller att förare skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassagen. Observera att, som ovan nämnts, den cyklist eller mopedförare som tänker begagna cykelpassagen i sin tur är skyldiga att ta hänsyn till trafik på den väg de tänker korsa. De har också väjningsplikt när de kör in på vägen från en cykelbana. Det står inte att fordonsförare har väjningsplikt men helt klart har dessa en skyldighet att ha koll och de får inte riskera säkerheten för den cyklande även om den cyklande gör fel.

Obevakad cykelpassage efter utfart från cirkulationsplats eller efter sväng i vägkorsning

Här gäller skyldighet att hålla låg hastighet och skyldighet att låta cyklande eller mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Detta gäller trots att cyklande som kommer in på vägbanan från en cykelbana har väjningsplikt. Kraven är alltså mer skärpta för fordonsförare som svänger i vägkorsning eller som kör ut från cirkulationsplats. Det står inte heller här uttryckligen väjningsplikt. Dock står, som tidigare nämnts, att cyklande som är ute på cykelpassagen eller just ska färdas ut på den ska lämnas tillfälle att passera. Det är ofta här som missförstånd uppstår. Hur bedömer man att en cyklande ”just ska färdas ut på cykelpassagen”?

Alla har skyldigheter

Alla som vistas i trafiken har skyldighet att uppträda på sådant sätt att risken för olyckor minimeras. Vid de tillfällen cyklister skadas på cykelpassager beror det ofta på att båda parter har varit oaktsamma i någon mån. Samspelet trafikanter emellan är viktigt. Det är oerhört viktigt att alltid vara tydlig med vilken avsikt man har.

Bygg fler cykelöverfarter

Cykelöverfarter är betydligt säkrare för cyklister och prioriterar cyklande mer än vad som är fallet med cykelpassager. Det verkar som att kommunerna är försiktiga med att införa cykelpassager. Konstigt för cykelpassager är farliga för cyklister. Jag tänker i en kommande blogg redogöra för ett par tragiska påkörningar som har skett på cykelpassager.

Man anlägger massor av övergångsställen och rätt många cykelpassager men väldigt få cykelöverfarter. Cyklister är lika oskyddade som fotgängare, oftast mer oskyddade, genom att man har längre till marken och högre fart. Från myndigheterna anser man att eftersom cyklister färdas snabbare än gående måste man lägga större ansvar på dem. Cyklisternas högre hastighet gör att det är svårare för fordonsförare att hinna upptäcka dem. Därför cykelpassager för cyklister och övergångsställen för gående. Cyklisterna får skylla sig själva om de har för bråttom när de korsar vägen.