Smitning trafikolycka och smitning parkeringsskada

Nerkörd stolpe

Smitning och smitning? Vad är skillnaden och hur ser lagstiftningen ut? När det gäller mycket som handlar om trafik måste man titta på både Trafikförordningen och Trafikbrottslagen. Skillnaden mellan dessa två författningar kan enkelt beskrivas som att de lindrigare trafikförseelserna återfinns i Trafikförordningen och de allvarligare återfinns i Trafikbrottslagen. När det gäller smitningar är det likadant. För att det ska bli åskådligt citerar jag aktuella paragrafer i båda författningarna.

Trafikförordningen.

Åligganden vid trafikolyckor, 2 kap 8 §

8 §   En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka ska stanna kvar på platsen. I mån av förmåga ska trafikanten hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. På begäran av någon annan, som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan, ska trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.

Det här första stycket i paragrafen har ingen straffsanktion i Trafikförordningen men väl i Trafikbrottslagen, se nedan.

Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter och upplysningar, ska trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit skada eller Polismyndigheten. I det senare fallet ska Polismyndigheten underrätta den som lidit skada, om han eller hon är känd eller lätt kan spåras. Har någon person skadats och är skadan inte obetydlig, ska trafikanten snarast möjligt underrätta Polismyndigheten.

I andra stycket talar man inledningsvis om den typ av trafikolyckor där endast egendom har skadats och när det inte finns någon motpart närvarande som man kan lämna sina uppgifter till. Den vanligaste typen av sådana olyckor är så kallade parkeringsskador men det kan även vara påkörda stolpar, staket, brevlådor etc. Sista meningen reglerar att om det inträffat personskada som är betydlig så skall polismyndigheten underrättas.

Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken ska trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik. I sådana fall får trafikanten i övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen. Trafikanten ska även försöka se till att ingen annan vidtar sådana åtgärder.

Det tredje stycket anger vad som gäller för att nya olyckor ska förebyggas.

Trafikbrottslagen

5 §   Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket har nästan samma lydelse som första stycket i Trafikförordningen 2:8 som är beskriven ovan. Är man på minsta sätt inblandad i en trafikolycka får man inte avlägsna sig utan att göra de åtgärder ”som olyckan skäligen föranleder”. Om man blir tillfrågad av motpart eller polis om vem man är och hur man upplever att händelsen har gått till, är man skyldig att svara på det. ”Efter förmåga” innebär att de som inte kan på grund av skador och liknande kan medverka inte heller ska kunna straffas för det.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som grovt, döms till fängelse i högst ett år.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som för spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon.

Trafikolycka

De flesta har väl en uppfattning om vad en trafikolycka är för något. Det är en händelse i trafiken där det har uppstått person- eller egendomsskada. Oftast är det fråga om kollisioner mellan fordon, mellan fordon och personer, mellan fordon och egendom. Det kan även vara viltolyckor eller singelolyckor. Även dörruppslag klassas som trafikolycka även fast bilarna står still.

Med eller utan skuld

Det har ingen betydelse vem som orsakat händelsen eller vems fel det är. Har man varit inblandad (haft del i uppkomsten) så gäller vissa skyldigheter enligt ovan. Vanligt är att de inblandade parterna redan på olycksplatsen börjar träta om vem som har varit vållande eller vems fel det hela var. Det finns ingen anledning till att göra det. Var och en kommer ändå att få lämna sin version av hur man uppfattat det hela. Dels till försäkringsbolag, dels till polis, om det är en sådan händelse där polisen blir inblandad.

Alla trafikanter

Samma regler gäller för alla trafikanter. Det spelar alltså ingen roll om du är gående, cyklist eller förare av motordrivet fordon eller passagerare. Har du på minsta sätt varit inblandad så gäller det dig.

Det finns en motpart närvarande

Blir man tillfrågad av sin motpart vem man är får man aldrig vägra svara på det om man blir tillfrågad. Det finns inget absolut krav att man måste visa körkort eller annan legitimation men jag tycker inte att det finns någon anledning att vägra visa sin legitimation. Är båda parter helt överens om att man kan skiljas åt utan att man tar varandras uppgifter bör ingen kunna straffas för smitning av den anledningen. Jag rekommenderar att man alltid lämnar och tar emot dessa uppgifter för det är inte helt ovanligt att de bagatellartade skadorna på fordonet senare visar sig vara betydligt värre och därmed kostsamma.

Ingen motpart på platsen

Har man med sitt fordon skadat egendom har man skyldighet att se till att den skadelidande får vetskap. Detta kan man göra på olika sätt. Man kan till exempel lämna en synlig lapp på fordonet eller föremålet där man kort anger vad som hänt och vem man är. Man kan även forska fram vem som är skadelidande och direkt kontakta vederbörande. Om det inte går skall man ringa polisen och uppge vad som hänt samt be att det noteras att man har ringt. Hur snabbt måste man göra dessa åtgärder? I lagtexten står det ”snarast”. Det betyder så fort man kan. Har man väntat för länge kan det alltså vara straffbart.

Påkört vilt

När vilt har körts på gäller förutom ovannämnda bestämmer även bestämmelser i Jaktlagen/Jaktförordningen. Att strunta i att ringa polisen kan alltså bli både smitning enligt Trafikförordningen och brott mot Jaktlagen. När det gäller straff har Trafikbrottslagen företräde.

Så här lyder lagtexten i Jaktförordningen:

40 §   Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten.

Påkört rådjur

Straff

Den lindrigare varianten, att strunta i att se till att underrätta den skadelidande eller meddela polisen vid parkeringsskador och då man med sitt fordon orsakat skada på egendom medför penningböter 2000 kr. Det innebär att polisen kan utfärda ordningsbot vid erkännande.

Smitning enligt Trafikbrottslagen medför i regel dagsböter. Vanligen 40 st, om det inte föreligger några försvårande omständigheter. I grova fall kan man få fängelse upp till ett år.