Dags att slopa tvånget att använda cykelbana

posted in: Cykel, Information | 0

Nu är det dags att slopa tvånget att använda cykelbana vid cykling. Huvuddelen av dem som bryter mot den regeln gör det av trafiksäkerhetsskäl. Det är helt enkelt för farligt att använda många av de cykelbanor som finns idag. Detta gäller i synnerhet när man vill cykla snabbt. Jag har själv deltagit i gruppcykling vid flera tillfällen då vi regelmässigt valt bort cykelbanorna.

Varför cyklar du på körbanan?

https://www.cyklistbloggen.se/2014/05/varfor-cyklar-cyklisterna-pa-vagen-istallet-for-pa-cykelbanan/

Dubbelriktad gång- och cykelbana, Värmdö (Trafikverket)

Trafikförordningen 3 kap

6 § Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.
Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och
2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd.
Om särskild försiktighet iakttas får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.
Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.
Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §. Förordning (2014:1035).

 

Lämpligare med hänsyn till färdmålets läge

Detta undantag är inte i detalj specificerat men avsikten med undantaget är trafiksäkerhetsskäl.

Avsevärt längre

Här avser man främst när den cyklande ska färdas endast en kortare sträcka och först måste korsa vägen för att nå cykelbanan som ligger till vänster om körbanan och sedan korsa vägen igen för att komma tillbaka till högra sidan. Att använda cykelbanan kan då vara farligare för den cyklande då denne på kort sträcka måste korsa körbanan två gånger i stället för att cykla på körbanan.

Farligt att använda cykelbanan

Min tolkning är att man även bör kunna få cykla på körbanan även i andra fall om det är farligare att använda cykelbanan. Jag tänker då främst på undermåligt underhåll av cykelbanan såsom snöröjning och halkbekämpning liksom stora hål som inte har lagats. Om någon läsare känner till något rättsfall om detta vill jag gärna veta.

Snabba cyklister/cykling i grupp

Värre är det med tolkningen när man vill cykla fort. GC-banor som är alldeles för smala blir då farliga. Cyklande ska samsas med andra cyklister, gående, hundar, barnvagnar, rullatorer, permobiler, rullstolar, mopeder m.m. Det verkar inte finnas speciellt stor vilja att separera cyklande från gående. Man anser att bägge kategorier är oskyddade trafikanter och prioriterar att separera dem från motorfordon. Att andelen snabba cyklar har ökat kraftigt tar man ingen hänsyn till. Det finns inte plats att köra om och ofta inte heller att mötas. Det finns dock inget undantag inskrivet i trafikförordningen.

 

Breda cyklar

Trehjulig cykel
Fyrhjulig cykel

 

Är cykeln för bred för att få plats på cykelbanan är det okej att använda körbanan istället. Man räknar upp cyklar med flera hjul än två liksom cyklar med sidvagn eller cyklar som drar cykelkärra. Man nämner ingenting om de tvåhjuliga lastcyklarna som är både breda och långa.

Om du blir rapporterad av polisen

Eftersom det finns så pass få undantag från tvånget att använda cykelbana och att så många av oss som cyklar medvetet väljer bort cykelbanan finns det risk att vi blir rapporterade av polisen. Det första du ska tänka på är att förklara varför du har valt bort cykelbanan. Åberopa i första hand trafiksäkerhetsskäl. Dels kan polismannen acceptera din förklaring och anse att du inte har agerat brottsligt, dels kan denne bedöma förseelsen som så pass lindrig att du får s.k. rapporteftergift och därmed slipper böter även fast polisen anser att du agerat brottsligt. Om polisen står fast vid att du bör få böter kan du välja att erkänna och godkänna böterna (ordningsföreläggande) eller att neka att skriva under. Ett förnekande kan då leda till vidare utredning och eventuellt rättslig prövning i domstol.

Det kan även hända att man som cyklande hamnar på körbanan av den anledningen att man inte får någon hänvisning till lämplig cykelbana. Det är vanligt att skyltningen är så bristfällig att man helt enkelt missar att svänga in på den cykelbana som man borde. Hur ska man kunna använda cykelbanan om man inte får reda på att det finns en sådan? I ett sånt fall ska man naturligtvis förneka brott.