Säkerhet vid omkörning av cyklist

posted in: Cykel, Trafiksäkerhet | 0

Vill vi ha säkerhet vid omkörning av cyklist?

Bland svenska cyklister finns önskemål att omkörande förare skall ge minst 1,5 m avstånd i sidled då cyklist körs om. I flera länder är det regel på det. Hur ser det ut i Sverige med nuvarande regler?

En del länder lagstiftar om avstånd i sidled

De viktigaste bestämmelserna finns i Trafikförordningen, 3 kap, 32- 33 paragraferna. 32 paragrafen innebär att omkörning är förbjuden om den inte kan ske utan fara. Att köra om med liten marginal innebär fara. 33 paragrafen säger att den som ska köra om är skyldig att ge betryggande avstånd i sidled till det fordon som körs om. Det finns inget angivet mått på vad som anses vara betryggande avstånd i sidled utan det prövas från fall till fall. Jag tycker att ju högre hastighet den omkörande håller, desto större avstånd i sidled krävs. Att som bilförare orsaka fara vid omkörning ger 1500 kr i böter ifall det inte når upp till vårdslöshet i trafik. Att inte ge tillräckligt avstånd i sidled ger 1000 kr i böter om det inte når upp till vårdslöshet i trafik.

När blir det vårdslöshet i trafik?

Det är några faktorer som är avgörande. 1. Om gärningen anses vara en medveten risktagning. 2. Det bedöms som ett typiskt trafikfarligt beteende. 3. Man tar inte särskild hänsyn till oskyddade trafikanter.

Farliga omkörningar brukar ofta anses vara medveten risktagning. Farliga omkörningar är ofta typiskt trafikfarliga beteenden. Vid flera fall som jag har följt har åklagare och polis varit dåliga på att framhålla att bilist inte tagit särskild hänsyn till cyklister som ju är oskyddade trafikanter. När detta inte framhålls i samband med åtal är det sällan som domstolen tar med det i sin bedömning. Ett exempel på det är fallet i Nacka, där en bilist körde om en klunga cyklister med snäv marginal och sedan tvärbromsade framför dem, som jag tidigare har skrivit om. Få se hur hovrätten ser på det när det kommer upp.

Skulle lagstiftning om 1,5 m i sidled öka trafiksäkerheten?

Ja, det skulle inte behöva råda lika stor osäkerhet om tolkningen av vad betryggande avstånd i sidled innebär. Det skulle vara lättare för polisen att bötfälla även om ingen incident inträffar. Om en sådan bestämmelse kommuniceras ut ordentligt ökas medvetenheten bland bilförare. Jag har på den här bloggen skrivit om en olycka i Uppsala där en cyklist dödades när han blev påkörd i samband med omkörning. Skulle hans liv ha sparats om det funnits en bestämmelse på 1,5 m i sidled? Det går naturligtvis inte att svara på men kanske.