Inte ens myndigheterna vet skillnad på cykelpassage och cykelöverfart

posted in: Cykel | 0

Cykelpassage och cykelöverfart

Polis och åklagare kallar fortfarande cykelpassager för cykelöverfarter. Många som följer cykelbloggarna känner till händelsen i Eslöv 2016-06-01 som har avhandlats i Lunds tingsrätt.

Läs på Happyride som har skrivit ett referat av domen.

Denna dom är överklagad till hovrätten men det är ännu inte bestämt om det beviljas prövningstillstånd.

Jag har granskat domen som refereras på Happyride och polisens förundersökning och har förstås en del synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ ”ESLÖVS-ÄRENDET”

Platsbeskrivning

Östergatan är huvudled och löper i öst-västlig riktning. Det går en gemensam gång- och cykelbana längsmed Östergatan på dess södra sida, separerad från Östergatan. Gång- och cykelbanan leder ut på ett övergångsställe och en cykelpassage över Gasverksgatan där den korsar Östergatan. Övergångsstället ligger längst från Östergatan och cykelpassagen närmast Östergatan med avgränsande ”sockerbitar” på sidan mot Östergatan. Trafik från Gasverksgatan har väjningsplikt innan infart på Östergatan. Både skylten väjningsplikt och väjningslinjen syns på de fotografier som togs samma kväll som olyckan hände. Tyvärr kan jag inte återge dem eftersom mina svartvita kopior har för dålig kvalité. Skylten och väjningslinjen är placerade alldeles FÖRE övergångsstället. Väjningsskylten sitter på samma stolpe som ”Herr Gårman-skylten”.

Gäller då väjningsplikten endast trafiken ute på huvudleden Östergatan, eller gäller den även cykelpassagen? Den gäller även mot cykelpassagen. Cyklistbloggen har kontrollerat det med Transportstyrelsen. Om det kan du läsa här.

Foto Eslövs kommun
Foto Eslövs kommun

 

Bilden ovan togs en tid efter olyckan. Hajtänderna som fanns vid olyckan syns inte på bilden eftersom det var nyasfalterat då bilden togs.

Varken polispersonal eller åklagare har lärt sig begreppet cykelpassage. Redan i brottsanmälan som togs upp samma dag skrev polisen felaktigt cykelöverfart. Senare använde även åklagaren begreppet cykelöverfart i sitt ansvarsyrkande i samband med åtalet trots att det tydligt framgår av bilderna att det rör sig om en cykelpassage. Tingsrätten konstaterar i alla fall att det inte råder någon som helst tvekan om att det är en cykelpassage på platsen.

Bilförarens skyldigheter

Han närmade sig en korsning där väjningsplikt gäller. Han är skyldig att i god tid sänka farten och visa sin avsikt att väja. Det finns flera anvisningar för trafiken som han är skyldig att lyda. Först och främst både väjningsskylt och väjningslinje som finns FÖRE övergångsstället och cykelpassagen. Han ska därmed väja för trafik från gång- och cykelbanan. Dessutom finns både zebra-linjer och Herr Gårman-skylt som tydligt visar att det kan komma gående, vilket han måste vara beredd på.

Om väjningslinjen och väjningsskylten hade suttit efter cykelpassagen skulle bilföraren haft skyldighet att anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassagen.

De cyklandes skyldigheter

När de närmar sig cykelpassagen ska de sänka farten (det står ingenting i Trafikförordningen att det inte behövs om man redan har låg fart) och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen samt endast får cykla ut på cykelpassagen om det kan ske utan fara. Dessutom finns en punkt i utfartsregeln som säger att man har väjningsplikt när man kör in på en väg från en cykelbana.

Slutsats

Det mesta tyder på att bilföraren har kört för fort och haft för dålig uppmärksamhet eftersom han inte hann uppmärksamma cyklisterna och därför har han missat sin väjningsplikt mot dem. Därmed har hans körning varit i vart fall oaktsam. Sannolikt har de båda cyklisterna inte sänkt sin fart tillräckligt samt även de haft för dålig uppmärksamhet. Helt klart är att det innebar fara för dem båda att cykla ut på cykelpassagen eftersom bilen närmade sig. Även cyklisterna ska iaktta väjningsplikt när de kör in på en väg från en cykelbana förutom om de cyklar på en cykelöverfart. Därmed har båda parter väjningsplikt.

Bevisläget

Det finns inget oberoende vittne till själva händelsen. Det är endast de inblandade parterna som har återberättat sina versioner. Uppgifterna om deras respektive hastigheter går isär. Den tekniska bevisningen är, förutom polisens fotografier på olycksplatsen, de bilder på aktuell bil som bilföraren själv har tagit samt bilder på cyklarna. De skador som syns på fotografier av bilen talar för att den cyklist som körde in i sidan på den hade rätt låg hastighet vid själva islaget. Dessutom finns sjukjournaler angående den skadade cyklisten.

Det går alltså inte att bevisa hur fort bilen kördes och inte heller hur fort cyklisterna cyklade innan olyckan.

Kan bilföraren dömas för vårdslöshet vid en hovrättsprövning? Jag är tveksam. Just av den anledningen att hans eventuella vårdslöshet är för svårbevisad. Någon förseelse mot Trafikförordningen skulle bevisningen kanske hålla för, men han blev inte åtalad för det. Vållande till kroppsskada då? Kanske, kanske. Det krävs dels en viss svårighet av skadorna, dels att de orsakats av oaktsamhet. Skadornas svårighet ligger enligt min mening på gränsen, men händelseförloppet är svårbevisat.

Skulle cyklisternas beteende kunna anses straffbart om de hade åtalats? Nej knappast just för att det är svårt att bevisa. Bestämmelsen att man som cyklande när man tänker cykla ut på en cykelpassage skall sänka farten och ta hänsyn till fordon som närmar sig samt inte får cykla ut på passagen om det inte kan ske utan fara har ingen ansvarsbestämmelse i Trafikförordningen. Väjningsplikt vid infart på väg då? Kanske inte helt omöjligt. Båda parter har väjningsplikt mot varandra.

Läs mer om cykelpassage och cykelöverfart