Hastighetsregler för cykel

posted in: Information | 0

Två slags hastighetsregler för cykel

Relativa och absoluta

Reglerna att anpassa hastigheten efter trafikförhållanden gäller även för cyklande. Man är alltid skyldig att anpassa hastigheten så att risken för olyckor minimeras. För hög hastighet hos cyklister orsakar många trafikolyckor. Det är många situationer som kräver sänkt hastighet. Vid passering av gående eller omkörning av andra cyklister bör man sänka farten. Likadant då man närmar sig korsande vägar och när man närmar sig cykelöverfart eller cykelpassage. Många olyckor inträffar då en svängande bilist inte hinner uppmärksamma att det kommer en cyklist bakifrån. Att inte anpassa hastigheten efter rådande förhållanden kan vara straffbart enligt Trafikbrottslagens första paragraf. Vårdslöshet i trafik. Trots att man håller den hastighet som är skyltad kan man alltså straffas för att ha cyklat för fort enligt de relativa hastighetsreglerna. I den citerade lagtexten har jag bytt ut ordet fordon mot cykel och ordet förare mot cyklist.

Trafikförordningen 3 kap.

14 § En cykels hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, cykelns skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att cyklisten behåller kontrollen över cykeln och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

 

15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet
1. inom tättbebyggt område,
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,
5. i skarpa kurvor,
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
7. vid risk för bländning,
8. vid möte med andra fordon på smala vägar,
9. vid halt väglag,
10. när
cykeln närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
11. när
cykeln närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
12. när
cykeln närmar sig kreatur på vägen,
13. där vägarbete pågår,
14. förbi en olycksplats, samt
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

FÖR LÅG HASTIGHET – HINDRA ANDRA FÖRARE

Det är inte troligt att en cyklist döms för överdrivet låg hastighet. Det är dock straffbart att hindra annan förare. Man får inte heller på annat sätt hindra andra förares körning. Brott mot denna regel kan i extrema fall straffas enligt trafikbrottslagen som hinder i trafik.

16 § En cyklist får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

Tätbebyggt område 

Tätbebyggt område

Inom tätbebyggt område får fordon (alltså även cykel) inte färdas fortare än 50 km/h om inte annat beslutats i lokala trafikföreskrifter och angetts med hastighetsbegränsningsskylt.

Vad som är tätbebyggt område regleras i kommunernas lokala trafikföreskrifter. I Sverige är det sällsynt att skylten ”Tätbebyggt område” sätts upp. Dock brukar gällande högsta hastighet skyltas.

Utanför tätbebyggt område gäller bashastigheten 70 km/h om inget annat anges i lokala trafikföreskrifter. Det brukar även framgå av skyltning.

17 § Inom tättbebyggt område får cykel inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.
Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen.
Utom tättbebyggt område får
cykel inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet).
Trafikverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen.

LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER

Lokala trafikföreskrifter

På de platser där det är andra hastighetsbegränsningar än 50 km/h i tätbebyggt område eller 70 km/h utom tätbebyggt område gäller lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet. Dessa gäller även för cykel.

Straffbarhet?

Gärningen hastighetsöverträdelse är straffbar om man med uppsåt eller av oaktsamhet överträder gällande hastighetsbegränsning. Det kan vara svårt för myndigheterna att bevisa att en cyklist har överträtt hastighetsbegränsningen åtminstone av oaktsamhet. Därför är det sällsynt att någon får böta för fortkörning med cykel. Bötesbeloppet är detsamma som för motordrivna fordon. Exempelvis cyklat mer än 40 km/h på 30-sträcka kostar 2000 kr i böter och mer än 50 km/h på 30-sträcka kostar 2800 kr.

Cykelbanor och GC-banor

Det finns inga särskilda hastighetsbegränsningar för just cykelbana. När cykelbanan går längs väg gäller samma som den aktuella vägen. I övrigt gäller bashastighet, 70 km/h utanför tätbebyggt område eller 50 km/h inom tätbebyggt område eller eventuell lokal trafikföreskrift för aktuell sträcka som ska framgå av skyltning.

Det finns påståenden om max 25 km/h eftersom det är högsta hastighet som moped klass 2 får vara konstruerad för och man menar att eftersom moped klass 1 inte får föras på cykelbana så torde tanken vara att inte heller cykel borde få föras i högre hastighet än 25 km/h. Det är dock inget som framgår i trafikförordningen.

Eftersom de relativa hastighetsbestämmelserna, som nämns ovan, alltid gäller så säger det sig självt att det oftast är omöjligt att cykla fort på cykelbanor eller GC-banor.

Gågator och gångtrafikområden

Gångfartsområde
Gågata

På dessa ställen är cykling tillåten men cyklande har väjningsplikt mot gående. Det finns också hastighetsbestämmelser. Där gäller att cykel får föras i max ”gångfart”, vilket innebär cirka 7 km/h. Denna gräns är inte exakt. Hur fort man kan cykla på sådana platser kan bero på hur tät gångtrafik det är vid tillfället. För cyklist är böterna på 1000 kr vid brott mot dessa regler.

Läs även

https://www.cyklistbloggen.se/2017/09/hur-fort-ar-fort-hur-fort-ar-fri-fart/