Hastighetsmätning med laser

Kan man ifrågasätta riktigheten vid polisens hastighetsmätning då de använder laser?

När hastigheter kontrolleras med hjälp av laser måste polismyndighetens föreskrifter och anvisningar följas. Inte så lätt för gemene man att kontrollera om så har skett.

Fullgod bevisning som håller vid domstolsprövning anses föreligga om mätningen har skett enligt polismyndighetens föreskrifter. Detta ska intygas av ansvarig mätkontrollant på ett dokument som heter platsprotokoll. Om det dokumentet är helt korrekt ifyllt och intygat, samt att alla angivna uppgifter stämmer, räcker det för fällande dom.

Instrumentet

Polisens laserinstrument
Laser

Det instrument som används måste verifieras innan det tas i bruk. Årlig kontroll (omverifiering) måste ha skett inom de senaste 12 månaderna. Det skall finnas dokumenterat för varje enskilt instrument. Datum för senaste omverifiering måste anges i platsprotokollet.

Kontroller

När instrumentet tas ut skall det först göras en automatisk funktionskontroll och sedan en daglig kontroll av avståndsfunktionen. Uppgift om det skall antecknas i platsprotokollet. Innan mätning påbörjas skall det göras en sikteskontroll. Manuell funktionskontroll skall göras både innan mätningarna inleds och efter det att de har avslutats. Även det skall antecknas i platsprotokollet.

Mätkontrollant

Den som är mätkontrollant ska vara väl förtrogen med instrumentet och ha genomfört föreskriven utbildning med godkänt resultat. Om det har gått mer än ett år sedan kontrollanten senast använde instrumentet skall den personen genomgå repetitionsutbildning.

Kontrollplats

För varje kontrollplats måste ett platsprotokoll upprättas. Platsen skall anges med lämplig referenspunkt och position. Kontrollantens placering skall anges noggrant. Det skall vara möjligt att gå tillbaka till exakt samma plats för att kontrollera hur det ser ut där. För varje kontrollplats skall kontrolleras och antecknas i platsprotokollet vilken trafikföreskrift det är som reglerar högsta tillåtna hastighet och att skyltningen har kontrollerats.

Mätning

Mätkontrollanten skall stå så nära körbanan som möjligt. Rikthjälpmedlet skall fokuseras på registreringsskylten eller annan lämplig målyta, exempelvis front. Instrumentet skall hållas stabilt. Mätavståndet får inte vara kortare än 20 m och inte längre än 400 m.

Rapportering

När någon rapporteras skall hastigheten som anges i displayen på instrumentet anges. Den avrundas ner till jämnt heltal. Det finns inget krav på att kontrollanten måste visa displayen för den som rapporteras. Beroende på vilken inställning den rapporterade personen har till anklagelsen, rapporteras med ordningsbot eller anmälan/rapport.

I de fall som man inte rapporterar med ordningsbot måste det i rapporten framgå:

  • laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverknings- eller
    serienummer,
  • att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på
    3 km/h,
  • mätavstånd,
  • rapporterad hastighet och
  • målyta.

Om det finns risk att det rapporterade fordonet har förväxlats får man inte rapportera. I platsprotokollet skall mätkontrollanten försäkra att förväxlingsrisk är utesluten. Man får inte heller rapportera om det finns andra tveksamheter. Mätavståndet får inte vara längre än 400 m och inte kortare än 20 m.

Stoppad och rapporterad

Den som stoppas för rapportering får veta vilken hastighet som har uppmätts och information att det blir en rapport. I regel erbjuds den rapporterade att direkt skriva under en ordningsbot (ordningsföreläggande). De flesta skriver under. Endera är de medvetna om att de har kört för fort eller också litar de på polisens uppgifter. Är man tveksam skall man inte skriva under direkt. Klokare är att begära rådrum så att man hinner fundera och kanske låta kontrollera om allt har gått rätt till. Om man känner sig oskyldig till anklagelsen eller tycker att den inte alls stämmer ska man inte skriva under böter på en gång. Då får man möjligheten att få det hela prövat i domstol..