Cykla på körbanan eller på cykelbanan?

posted in: Cykel | 0

Att tänka på om du tänker cykla på körbanan

Nu har det gått en tid sedan man lättade på kravet för cyklister att i princip alltid ha skyldighet att använda cykelbana om det finns en sådan. Jag ska här ta upp lite tankar kring vad du som cyklist ska tänka på när du ska välja lämplig färdväg. Det viktigaste är att du tänker på din egen säkerhet. Andra aspekter är behovet att komma fram snabbt och smidigt utan onödiga stopp och hinder.

Det finns ingen cykelbana

Då har man inget val. Det är körbanan som gäller. Finns det ett cykelfält ska du använda det. Om vägen har en vägren skall du använda den.

Högsta tillåten hastighet över 50 km/h

Du får använda körbanan om den är lämpligast med hänsyn till färdmålet. Vad som menas med det har jag tidigare, innan lagändringen, skrivit om på annan plats. Om cykelbanan är bra finns det ingen anledning att cykla på körbanan. Problem med att använda cykelbanan kan vara att det är många gående eller långsamma cyklister, att underhållet är undermåligt, att man måste korsa en farlig väg för att nå cykelbanan, eller liknande omständigheter. Det kan även vara så att det saknas hänvisning till lämplig cykelväg.

Högsta tillåtna hastighet 50 km/h

Om du iakttar särskild försiktighet får du numera använda körbanan i stället för cykelbanan förutsatt att du fyllt 15 år. Meningen är dock att du ska använda cykelbana om sådan finns. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-lag-cyklister-far-cykla-i-pa-gatan

Nedan har jag listat några varianter på hur det kan se ut.

Gång- och cykelbana

Här blandar man gång- och cykeltrafik. Det blir ofta oklarheter om vilken sida gående skall använda och vem som ska vika åt sidan vid möten. Framkomligheten för cyklande är ofta dålig. Att cykla fort är omöjligt. Det kan plötsligt dyka upp fotgängare från dolda prång på sidan. Ofta finns det både barnvagnar, rullstolar och hundar. Särskild hänsyn skall tas till äldre personer och barn.

Gång- och cykelbanor

Gång- och cykelbanor

En del av banan är avsedd för cyklande och en del är avsedd för gående. Delarna avgränsas med heldragen linje som ibland är otydlig eller bortnött. Den heldragna linjen brukar inte respekteras. Även här är ofta framkomligheten för cyklande starkt begränsad. Det är samma typ av risker som när det är gemensam gång- och cykelbana.

Enbart cykelbana

Cykelbana

Cykelbanan får användas även av gående om det saknas gångbana. Cykelbanor är ibland för smala för att medge möten och omkörningar.

När du väljer färdväg

Som jag tidigare nämnt ska du i första hand tänka på din egen säkerhet. Vill du komma fram snabbt och smidigt utan stopp är dessa typer av cykelbanor olämpliga att cykla på. Det är sällan plats för både snabba och långsamma cyklister. Har du gott om tid och känner osäkerhet att vistas på körbanan bland bilar skall du absolut använda cykelbanan. Vid cykelträning i grupp är de flesta typer av cykelbanor olämpliga.

När cykelbanor löper längsmed gator och passerar sidogator är det ibland övergångsställe och cykelpassage eller enbart ett övergångsställe. Det innebär att cyklande varje gång de ska korsa en sidogata har väjningsplikt enligt utfartsregeln. Om du cyklar på körbanan, och det är en huvudled, har anslutande sidovägar alltid väjningsplikt mot trafiken på körbanan. Likadant brukar det vara med genomfartsgator. I andra fall är det högerregeln som gäller.