Vad är det för brott om cyklist eller gående dödas vid påkörning av motorfordon?

posted in: Information | 0
Påkörd person

 

Ja, vad är det för brott om cyklist eller gående dödas vid påkörning av motorfordon?

Många av mina cykelvänner upprörs och det med rätta när det sker olyckor där cyklister skadas svårt eller dödas i trafiken på grund av hänsynslösa förare. I dessa kretsar talas det ofta om mordförsök och mord när den påkörde skadas svårt eller dör. Men är det verkligen fråga om det och vilka kriterier ska uppfyllas?

Inget brott alls

Om föraren kört på ett normalt och aktsamt sätt och händelsen inte rimligen har kunnat förutses. Exempelvis att någon hoppar ut framför fordonet i avsikt att ta sitt liv eller att fordonet drabbats av ett tekniskt fel helt utan förvarning.

Vållande till annans död

Om föraren på något sätt har varit oaktsam och oaktsamheten har lett till den allvarliga utgången. Föraren har inte gjort någon medveten risktagning men av slarv eller bristande uppmärksamhet brutit mot någon trafikregel. Det finns alltså ingen som helst avsikt att riskera hälsan för medtrafikanten och inte heller likgiltighet. Oftast avstår man från att även beivra förseelsen mot trafikförordningen eftersom denna enbart ger penningböter och inte påverkar den totala påföljden nämnvärt (dagsböter)

Vårdslöshet i trafik och vållande till annans död

Föraren har gjort en medveten risktagning eller gjort ett typiskt trafikfarligt beteende eller underlåtit att ta särskild hänsyn till oskyddad trafikant. Det kan vara brott mot väjningsregler eller stopplikt. Det kan vara farliga omkörningar eller alldeles för lite marginal vid omkörning eller möte.

Grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död

Föraren har medvetet tagit stora risker genom sin körning och varit i det närmaste likgiltig till andra trafikanters säkerhet men ändå inte haft avsikt att skada eller döda. Vanligen vid dessa fall har det varit fråga om mycket hög hastighet, kanske i kombination med annat farligt beteende.

Grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död

Samma som ovanstående men i ännu högre grad. Framför allt likgiltigheten inför andras säkerhet. Alkohol- eller drogpåverkan brukar ofta ha betydelse för bedömningen grovt vållande. Vid påverkan av alkohol eller drog blir det i regel även grovt rattfylleri.

Dråp

Föraren har haft uppsåt att döda. Gärningen har inte varit planerad utan den har skett i hastigt mod.

Mord

Föraren har bestämt sig för att döda och har planerat gärningen. Påkörningen sker just med avsikt att döda.

Inte alltid lätt att bevisa

Avsaknad av vittnen eller osäkra vittnen liksom vittnen som uppfattat händelsen olika kan göra det svårt att styrka brottets allvarlighetsgrad. Ibland är det bristfällig platsundersökning eller dålig avrapportering från polis. Det är ofta svårt att få fram hållbar teknisk bevisning. Många gånger är det svårt att dra gränsen mellan vilka brott det är och det kanske bara är detaljer som avgör hur det ska dömas.

Vid trafikolyckor med dödlig utgång kan det förekomma flera brott och ibland råder så kallad brottskonkurrens. Man gör en samlad bedömning av straffvärdet. Ibland gör man förundersökningsbegränsning, vilket innebär att man i första hand riktar in sig på det eller de allvarligaste brotten.