Så korsar du vägen med cykel

posted in: Cykel, Information | 0

Hur ska man korsa vägen när man cyklar? Ja, det beror på vad det är för plats. Ibland hävdas det från olika håll att cyklande alltid har väjningsplikt. Vissa som cyklar tror sig alltid ”ha företräde” och visar det genom sitt sätt att cykla. Det finns många uppfattningar om det och hur ska man kunna veta? Jag ska i det här inlägget försöka belysa vad som gäller.

Kom ihåg att du är oskyddad och det är farligt att chansa eller att utmana fordonsförare som inte vill stanna för dig trots väjningsplikt. Likaså ifall de inte har sett dig.

Cykelöverfart

Fordon som ska passera cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cykelöverfarten skall vara anpassad så att fordon ska passera i max 30 km/h. Lita dock inte på att alla fordonsförare faktiskt håller så pass låg fart. Väjningsplikten fråntar inte dig som cyklande ansvaret att ta hänsyn till fordon som närmar sig.

 

Bevakad cykelpassage

Här skall du naturligtvis stanna vid röd signal och invänta att det blir grönt. Tänk på att svängande fordon som ska passera cykelpassagen även de kan ha grönt och att deras förare kanske inte upptäcker dig som cyklande. Dessa svängande fordon har dock väjningsplikt mot dig som cyklande.

 

Obevakad cykelpassage

De här cykelpassagerna saknar trafiksignaler. Det är farliga platser för dig som cyklar. Oftast ligger cykelpassagerna bredvid övergångsställe. I regel finns det en kantlinje, markerad med s.k. sockerbitar. Det är dock inte absolut krav att det skall finnas kantmarkering. Ibland är det enbart en cykelpassage utan ett övergångsställe bredvid, såsom vänstra bilden ovan. Det brukar då vara kantlinjer på bägge sidor men det är inte ett krav. Fordonsförare som närmar sig cykelpassagen skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Du som cyklar skall sänka farten och får inte cykla över om det medför fara. Det innebär att båda parter har ansvar för att se till att ingen olycka inträffar.

Dessutom har cyklande som kommer in på en väg från en cykelbana väjningsplikt enligt utfartsregeln.

Obevakad cykelpassage vid utfart från cirkulationsplats eller efter sväng i vägkorsning

 

Även sådana cykelpassager är farliga för cyklister. De ligger oftast bredvid övergångsställe. Här är kraven hårdare för fordonsförare som närmar sig efter sväng eller efter utfart från cirkulationsplats. De är skyldiga att köra med låg fart och de ska lämna cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Det står alltså inte ”väjningsplikt” i lagtexten. När det gäller fordon från andra hållet är det är det samma regler som en vanlig cykelpassage.

Du som cyklar skall sänka farten och får inte cykla över om det medför fara. När du kommer in på en väg från en cykelbana har du dessutom väjningsplikt.

Ibland kan det finnas väjningsskylt och väjningslinje, s.k. hajtänder före cykelpassagen för de fordon som skall in i en cirkulationsplats eller skall in på en korsande väg. Då har båda parter väjningsplikt. Den som är framme först bör få köra först. Fast bara om det kan ske utan fara.

 

Bevakat övergångsställe

Det är inte förbjudet att cykla på övergångsstället. Om du väljer att gå av och leda cykeln betraktas du som gående. Cyklar du när gående har grön gubbe har du ändå väjningsplikt mot fordon som efter sväng i vägkorsning där de har grönt ljus och ska passera övergångsstället även fast de har väjningsplikt mot gående. Tänk på att övergångsstället är till för gående. Även om det inte står direkt i någon lagtext ska du väja för de som går.

Obevakat övergångsställe

Övergångsställe

Det är inte förbjudet att cykla på övergångsstället. Du har dock väjningsplikt mot trafik på vägen. Du bör även väja för de gående eftersom övergångsstället är till för dem. Om du väljer att gå av och leda cykeln betraktas du som gående.

Gångpassage

Det är inte förbjudet att cykla över där men du har väjningsplikt mot trafik på vägen som du ska korsa. Även om du går av cykeln och leder den har du väjningsplikt mot fordon som närmar sig.

Plats som inte är anordnad för korsande gång- eller cykeltrafik

Du har väjningsplikt mot trafik på vägen som du tänker korsa vare sig du cyklar över vägen eller kliver av och leder cykeln över.

Vänstersväng

Vid vänstersväng är det flera regler att ta hänsyn till. Vänstersvängen kan utföras på två sätt. Lilla vänstersvängen och stora vänstersvängen. Oavsett vilken gäller att ge tydliga tecken, ta hänsyn till både bakomvarande trafik och mötande trafik.

Lilla vänstersvängen

Om det endast finns ett körfält gör du efter att ha förvissat dig om att det är fritt bakåt tecken för vänstersväng och håller ut mot mittlinjen och fortsätter svängen när det inte innebär fara med hänsyn till mötande trafik. Finns det flera körfält väljer du det lämpligaste av de körfält som är avsedda för svängande trafik. Observera de regler som gäller för körfältsbyte.

Stora vänstersvängen

Cyklande har rätt att fortsätta rakt fram till höger även om det är flera körfält och sedan svänga. Många gånger är det säkrast att stanna helt innan svängen genomförs. Självfallet ska du visa din avsikt genom att göra tecken, d.v.s. stopptecken och tecken för sväng. Den som svänger får inte hindra bakomvarande fordon, inte heller fordon som kommer i motsatt riktning och inte på den väg man svänger in på.

 

Korsning med trafiksignal

Som cyklande betraktas du som vilken fordonsförare som helst. Alltså skyldighet att stanna för rött. När du har grönt har korsande väg rött. Tänk på att om du har grönt och svänger i en korsning kanske du passerar ett övergångsställe eller en cykelpassage som har grönt och då har du väjningsplikt mot trafikanterna där.

Genomgående eller obruten cykelbana

Foto polisen

I de fall man har anlagt genomgående cykelbana är det de korsande vägarna som har väjningsplikt eftersom de korsar cykelbana. Det är vanligt att det råder missförstånd om de platserna eftersom de är otydliga. Det är viktigt att korsande väg har ett avvikande material på båda sidor om cykelbanan och gärna att cykelbanan är upphöjd i förhållande till korsande väg.