Lagligt att cykla i klunga?

posted in: Cykel, Information | 0

Kan det vara lagligt att cykla i klunga?

Nja, det är oförenligt med nuvarande lagstiftning. Visserligen är det tillåtet att cykla i bredd när man inte hindrar annan trafik, men det är omöjligt att klara regeln om att anpassa avståndet till framförvarande fordon. Den regeln gäller även för cyklister.

I Trafikförordningen står det att man alltid är skyldig att anpassa avståndet till framförvarande fordon så att det inte finns risk för påkörning om fordonet framför saktar in eller stannar. Det innebär i princip tresekundersregeln. Alltså helt omöjligt om man ska dra nytta av framförvarande cyklist för att minska luftmotståndet. Avståndet ska även anpassas så att andra trafikanters omkörning underlättas. En lång klunga underlättar inte omkörning.

Stopplikt. Framför allt vid högersväng är en regel som cyklister i grupp ofta struntar i. Det finns inget undantag från den regeln för cyklande.

Skyldighet att använda cykelbana. Det är nästan alltid helt olämpligt att cykelträna i grupp på de cykelbanor som finns. Särskilt när det är gemensam gång- och cykelbana. Det är helt enkelt alldeles för farligt både för cyklande och för övriga som uppehåller sig på cykelbanorna eller gång- och cykelbanorna.

Förslag till lagändring

Jag tycker att man borde kunna göra vissa undantag och ändringar i Trafikförordningen för cyklister som deltar i arrangerad cykeltävling eller cykelträning så att det lättare blir lagligt att cykla i klunga.

För det första borde dessa kunna befrias från skyldigheten att använda påbjuden cykelbana då sådan finns. I nuvarande lagstiftning finns ett undantag från denna skyldighet ”om det är lämpligare med hänsyn till färdmålet”. Här handlar det alltså om tolkning. Det är i alla fall inte medtrafikanterna som har att göra denna tolkning.

För det andra borde dessa undantas från kravet att anpassa avstånd till framförvarande fordon. Jag kan tänka mig att kravet är att man deltar i arrangerad träning och att man ”frivilligt” tar den risk det innebär att ligga tätt i en klunga. Alla de cyklande samtycker sinsemellan och det är ingen utomstående som blir lidande ifall man kraschar i gruppen.

En klunga eller grupp av tränande cyklister borde betraktas som en enda fordonskombination, ungefär som dragfordon och släp.

Det skulle kunna vara rimligt att cyklisterna är anslutna till en cykelklubb och att alla har en försäkring eller licens. Man kan kanske även kräva att gruppen har en utpekad ansvarig ledare, eventuellt med en viss utbildning. Kanske skulle antalet deltagare i en klunga behöva maximeras. Så görs det redan i flera cykelklubbar.

Själv har jag deltagit i en del motionslopp. Det står alltid i reglerna att deltagarna är skyldiga att följa trafikreglerna. Det är inte många som helt lever upp till det. Själv tar jag alla möjligheter att hänga med i en klunga. Jag har även deltagit i gruppträning flera gånger. Visst händer det olyckor i klungorna men det är förhållandevis lite. Ju bättre samtränade cyklisterna är, desto säkrare blir det. Helt riskfritt blir det dock aldrig. Är det verkligen rimligt att ha regler som så många inte följer. Själv vet jag inte om någon cyklist har blivit bötfälld för att inte ha anpassat avståndet till framförvarande fordon under cykling i grupp. Jag känner inte heller till att polisen har utfört några kontroller avseende det.

De grupper jag har cyklat tillsammans med har varit mycket seriösa. Väljer i första hand vägar med lite trafik. Likaså undviker de tider då det är mycket trafik. Inte för många cyklister tillsammans och försöker underlätta för annan trafik.

Straffvärde

Böter 1000 kr för cyklist som ej anpassat avstånd till framförvarande fordon. Att cykla i bredd är inte straffbart enligt Trafikförordningen. Det finns dock en paragraf i Trafikbrottslagen som handlar om hinder i trafik. För att cyklister i grupp ska kunna straffas för hinder i trafik krävs det att de är till avsevärt hinder för annan trafik. Straffet skulle då kunna bli dagsböter. Det finns även en bestämmelse i trafikförordningen som säger att det inte är tillåtet att försvåra omkörning som för cyklist kan ge böter 500 kr.