Hastighetsmätning vid efterföljande

Ibland rapporteras förare för fortkörning av polis som följer efter i bil eller på motorcykel. Vad gäller vid sådan hastighetsmätning och hur tillförlitligt är den?

Det beror på vilken utrustning polisen har använt. Mätningen kan utföras endera med genomsnittshastighetsmätning, TripTrac eller ”polispilot”, som det brukar kallas, eller med hjälp av polisfordonets hastighetsmätare.

Vid hastighetsmätning med genomsnittshastighetsmätning gäller det att polismyndighetens föreskrifter följs. Då hastighetsmätning sker med hjälp av fordons hastighetsmätare bör rapporterande polis ta hänsyn till den praxis som domstolarna tillämpar vid avgöranden. Mer om det längre ner.

Genomsnittshastighetsmätning

Utrustningen

Det är noga reglerat vilken utrustning som får användas och hur den skall kalibreras innan den tas i bruk. Det är också reglerat att utrustningen skall kalibreras med återkommande intervaller.

Det finns även bestämmelser om veckokontroll och daglig kontroll. Sådana kontroller ska dokumenteras i en speciell dagbok som finns i fordonet. Veckokontroll skall göras vid däcksbyte.

Hur mätningen går till

Kortfattat går det till så att mätningen sker mellan två punkter. Mätutrustningen avläser exakt sträcka och tar tiden mellan dessa två punkter. På så vis räknas den genomsnittliga hastigheten ut. Ibland kombineras mätningen med videoinspelning, vilket stärker bevisningen, inte bara om hastigheten utan även trafikfarlig körning i övrigt. Dessa inspelningar arkiveras. Det finns inget krav att det ska finnas video vid all rapportering.

Behörighet

Polis som genomför mätning måste ha genomgått föreskriven utbildning. Det finns även bestämmelser om repetitionsutbildning för den polis som inte har gjort någon mätning det senaste året.

Felkällor

Systemet har ett inbyggt system som gör säkerhetsavdrag.

Förväxling. Om det finns risk att polisen har förväxlat får rapportering inte ske. Likadant om det finns någon som helst tveksamhet om mätningens tillförlitlighet.

Mätning med vanlig hastighetsmätare

Mätsträcka

Den sträcka under vilken hastighetsmätningen sker bör vara tillräckligt lång. Helst mer än 500 m. Att det har skett intygar den polis som kört polisfordonet och/eller bisittaren i sin avrapportering. Vid prövning i domstol kallas polisman att vittna om det.

Avstånd mellan bilarna

Avståndet mellan fordonen får inte vara för stort. Ju längre, desto större risk för felbedömning. Polisen ska även kunna bevisa att avståndet har ökat under den sträcka som mätningen pågår. Alltså att det kontrollerade fordonet kör fortare än polisfordonet. Under hela mätsträckan bör polisfordonets hastighetsmätare visa konstant hastighet. Det bör inte finnas några andra fordon mellan polisfordonet och det kontrollerade fordonet. Vid prövning i domstol kallas polisman att vittna om sina iakttagelser.

Hastighetsmätarens tillförlitlighet

Hastighetsmätare i polisfordon, liksom i de flesta fordon, visar så gott som alltid högre hastighet än verklig hastighet. De flesta hastighetsmätare visar cirka 10 procent för mycket, men det kan variera med däckslitage och vid däckbyten. Därför måste det finnas ett intyg som visar uppmätt hastighet i olika intervall jämfört med verklig hastighet. Det kan gå till så att man kontrollerar med laser flera gånger när polisfordonets hastighetsmätare står på t.ex. 70, sedan 90, sedan 110, o.s.v. och anger verklig hastighet för varje körning. Intyget får inte heller vara för gammalt eller göras för långt efter rapporteringen. En annan variant för hastighetsmätarkontroll är att ett auktoriserat kontrollorgan gör den.

Felkällor och säkerhetsavdrag

Eftersom det finns så många felkällor måste rapporterande polis göra ett tillräckligt stort säkerhetsavdrag. Det kan vara ett dilemma. Görs det för stort säkerhetsavdrag får den fortkörande lägre böter och klarar sig kanske från en körkortsåterkallelse som denne borde ha fått. Å andra sidan kan det bli så att den som rapporterats kan bli frikänd ifall domstolen underkänner åtalet för att det har gjorts för litet säkerhetsavdrag. Det händer ibland att åklagaren åtalar på lägre hastighet än den som polisen har rapporterat om säkerhetsavdraget bedöms som för lågt.