Enkelriktad trafik på cykelbanor

posted in: Information | 2

Kan man enkelrikta cykelbanor?

Denna fråga har diskuterats tidigare på ett antal sajter. Jag tar nu upp tråden igen eftersom det säkert råder en del begreppsförvirring i frågan.

Lokal trafikföreskrift

Enligt trafikförordningen 10 kap 1 § 10 kan vissa myndigheter, bland annat kommuner, besluta om påbjuden körriktning. Dessa lokala trafikföreskrifter ska kungöras. Sådan enkelriktning skall även skyltas tydligt så att den som kör in på aktuellt avsnitt ska få vetskap. Läs gärna dessa länkar.

Finns enkelriktade cykelbanor?

https://www.flashback.org/t1234741

http://www.cyklistbloggen.se/2011/08/ratt-och-fel-for-cykel-2/

Därför är dubbelriktade cykelbanor värdelösa

Vad jag har förstått är det sällsynt med cykelbanor som är enkelriktade enligt lokala trafikföreskrifter. Men alla dessa pilar och vägmarkeringar med rätt- eller felvänd cykelsymbol då? Är man skyldig att följa dem och kan man bötfällas om man inte följer dem? Det är inte helt självklart. Jag ska dock försöka bringa reda i detta. Jag börjar med att citera trafikförordningen 2 kap, 2 §.

2 § En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.
   En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.
   En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar. Förordning (2007:101)

Skyldighet att följa anvisningar för trafiken

Det framgår att alla trafikanter är skyldiga att följa anvisningar för trafiken vare sig det är skyltar, vägmarkeringar, trafiksignaler eller flaggvakt. Det framgår även att särskild anvisning för cyklist gäller för cyklist före andra anvisningar.

Man är alltså skyldig att följa anvisningar genom vägmarkering även om det inte finns någon lokal trafikföreskrift. Det kan även finnas skyltar med infartsförbud eller trafikdelare eller någon annan anvisning för att cyklister inte ska köra åt fel håll. Brott mot denna paragraf är straffbelagd. För cyklist innebär det böter 500 kr.

När blir det brottsligt att cykla åt fel håll?

Brott mot trafikförordningen är straffbara om de görs av uppsåt eller av oaktsamhet. Det innebär att om skyltningen är otydlig eller bristfällig eller om vägmarkeringen är svår att läsa för att den är bortnött, översnöad, eller otydlig är det svårt att klandra den cyklist som gör fel. Det är knappast oaktsamt att hamna fel om man som cyklande inte får tydlig information om vad som gäller.

Göteborg 2015-03-27

Ett tydligt exempel på detta är domen efter en trafikolycka mellan cyklist och gående på Skånegatan i Göteborg. Cyklisten cyklade i fel riktning och kolliderade med en gående som klev ut framför cykeln. Den gående hade endast tittat åt andra hållet eftersom hon senare sade sig veta att cykelbanan var enkelriktad. Hon kom ut från en rad parkerade bilar och skulle korsa cykelbanan. Den gående blev påcyklad och föll handlöst och skadade sig illa. Fallet lades först ner hos polisen men kvinnan begärde överprövning vilket ledde till att förundersökningen togs upp. Det ledde i sin tur till att cyklisten åtalades för vållande till kroppsskada. Tingsrätten hade att pröva om cyklisten hade orsakat skadorna på den gående genom oaktsamhet. Cyklisten hävdade att han aldrig hade förstått att cykelbanan var enkelriktad. Tingsrätten menade att för att döma cyklisten till ansvar ”måste emellertid vägmarkeringarna ha varit så väl synliga att en normalt aktsam cyklist kunde se dem”. Åtalet ogillades och kvinnans skadeståndsyrkande avslogs.

Tyvärr kan jag inte visa några bilder på hur det såg ut vid olyckstillfället. Polis som kom till platsen tog inga bilder. De bilder som har tagits på platsen har tagits efteråt. Helt klart är i alla fall att det inte fanns några skyltar som förbjöd infart på cykelbanan där den började. På nedanstående länk ser man hur det såg ut vid infarten till denna cykelbana sommaren 2014.

Skånegatan – Google Maps

Ni som bor i Göteborg får gärna kommentera om det fortfarande är lika otydligt. Vad jag förstått har det kommit till en färdriktningspil.

2 Responses

  1. Maria

    Ibland kan det vara svårt att veta om enkelriktningen gäller både bilister och cyklister. Skylten enkelriktad kan sitta hur som helst

    I örebrö finns en gc under en bro enkelriktad. Tyvärr ingen information om enkelriktiningen där man måste ändra sin färdriktning ( kvartet före). Dvs jag cyklar. min riktning tills info om enkeltiktning kommer. DÅ måste jag VÄNDA tillbaks ett kvarter o sedan köra 3 ggr vänster ( över trefiliga bilvägar)

    • Tomas Samuelsson

      Jag tycker att man ska felanmäla alla otydligheter. Ibland är kommunen tacksam och åtgärdar snabbt, ibland händer inget. Jag gjorde nyligen en felanmälan till Nacka kommun angående fel skyltning. Fick direkt bekräftelse och bara någon dag senare information att man hade åtgärdat. Det kändes bra. Många kommuner tar emot felanmälningar via hemsidan.