Cykla på trottoaren

posted in: Information | 2

Vad är en trottoar?

Wikipedia:

En trottoar, av franska trottoir, är en gångbana vid en gata.

En gata har många gånger en eller oftast två trottoarer som finns på sidorna längs med gatan. Denna är ej upplåten för fordon utan är normalt enbart avsedd för gående. Trottoaren är oftast något upphöjd i förhållande till gatan. Detta gör att de gående kan känna sig lite tryggare från trafiken då den så kallade trottoarkanten utgör ett hinder för fordon att köra upp på denna även om det ändå kan vara tekniskt möjligt. Trottoarer är normalt ca 1 decimeter högre än gatans nivå. Vid mer trafikerade gator kan det ibland finnas mer upphöjda och extra breda trottoarer. På denna sorts trottoarer brukar det ibland vara tillåtet att cykla. Om så är fallet är cykelbanan utmärkt med skylt för antingen cykelbana eller kombinerad gång- och cykelbana.

I Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner förekommer inte begreppet trottoar. Begreppet gångbana definieras inte mer än att det ingår i begreppet väg. Under definitionen av väg, punkten 3 står det: ”En gång- eller ridbana invid en väg.”

 

Påbjuden gångbana

Om det finns vägmärke som anger påbjuden gångbana råder ingen tvekan. Det är förbjudet att cykla på trottoaren.

Här får man inte cykla på trottoaren

Påbjuden gång- och cykelbana

Här har man i princip skyldighet att cykla på trottoaren. Det finns vissa undantag. Exempelvis om cykelbanan är för smal för trehjulig cykel eller cykel med tillkopplad cykelkärra får körbanan användas istället.

 

Här skall man cykla på trottoaren

 

 

 

Ingen skylt och ingen vägmarkering

Det borde betyda förbud att cykla på trottoaren men helt självklart är det inte. På många platser är det så att man har kommit på en cykelbana som går uppe på trottoaren och sedan saknas information att cykelbanan upphör.

 

Här får man inte cykla på trottoaren, eller?

 

Övergångsställe och cykelpassage leder upp på trottoaren. Anvisningar saknas. Trottoaren är smal och blir ofarbar med cykel längre fram. Helt klart är trottoaren inte byggd för cykeltrafik, men om det är det förbjudet att cykla där eller skyldighet att cykla där är oklart.

 

Cykelpassagen leder upp på trottoaren

 

Uppenbart att trottoaren ska vara gångbana

Inne i stadskärnorna ser det ofta ut så här. Då torde det vara uppenbart att man inte får cykla på trottoaren även fast det inte finns någon skylt som anger påbjuden gångbana och därmed förbud att cykla på trottoaren.

Trottoaren är gångbana. Här får man inte cykla på trottoaren

 

 

Undantag

Barn till och med det år de fyller 8 år får cykla på gångbana i de fall cykelbana saknas.

Ett par länkar i ämnet

Ämnet har varit uppe tidigare i olika sammanhang. Här är ett par exempel men det finns fler.

http://www.cyklistbloggen.se/2014/08/trottoarcykling/

http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/cykling-pa-trottoarer-ar-forbjudet

 

2 Responses

  1. Mange

    ”Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.” Står det i 1 kap 1 § Trafikförordningen. Gångbanor som inte ligger invid körbana eller cykelbana (friliggande gångbanor) omfattas inte av begreppet ”väg”. ”Väg” definieras som ”en 1/ sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, 2./ en led som är anordnad för cykeltrafik, och 3./ en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.” Står i §2 Förordning om Vägtrafikdefinitioner. Eftersom regeln i 3kap 6§ Trafikförordningen bara gäller trafik på väg, så är den inte tillämplig på friliggande gångbanor. Det är då istället terräng trafikreglerna som man får titta på. enligt §2 förordning om vägtrafikdefinitioner så är terräng: ”Ett område som inte är väg”. Förbud mot motortrafik i terräng finns i Terrängkörningslag (1975:1313). Cykeln är inte motordrivet fordon så förbuden mot terrängköring enligt Terrängkörningslag (1975:1313) är inte riktade mot cykeltrafik. Det finns inga terrängkörningsregler heller i trafikförordningen som motsvarar regeln i 3kap 6 §. Utom 3kap 58§: ”På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående”, den regeln gäller alla fordonsförare eftersom rubriken för kap3 är ”Bestämmelser för trafik med fordon”. Dock så kan myndigheterna fixa lokala trafikföreskrifter för sådan terräng, men det måste vara tydligt skyltat för att du ska bryta mot trafikförordningen vid cykling på friliggande gångbanor.

    • Tomas Samuelsson

      Tack så mycket för denna information. Det du säger stämmer såvitt jag kan bedöma nu. Intressant med de friliggande gångbanorna. Väjningsreglerna på gångbanor, vare sig de är friliggande eller går längs väg har kommit till främst för att det finns vissa undantag från förbudet mot fordonstrafik på dem, ex polis och räddningstjänst. Väjningsreglerna gäller även för de fordonsförare, även cyklister, som färdas på gångbanan även fast det är förbjudet.