Bilförare körde på cyklist på cykelöverfart och frikändes i tingsrätten

Händelse

Den 9 juli 2015 vid 09.20-tiden cyklade en person längs cykelbanan och vidare ut på, vad som var tänkt som en cykelöverfart. Cykelöverfarten som är upphöjd, korsar en större gata som är mer trafikerad. Cyklisten såg att en bil som kom från vänster hade stannat och fortsatte ut på cykelöverfarten. Den bil som kom från hans högra sida körde på bakänden av cykeln och cyklisten åkte upp på motorhuven och slog i vindrutans högra sida och hamnade sedan på gatan. Han ådrog sig allvarliga skador, bland annat hjärnskakning och en del frakturer, bland annat på en nackkota, och fick stanna en vecka på sjukhus. Skadorna har medfört lång rehabilitering och den skadade är ännu inte helt återställd. Det som var tänkt som en cykelöverfart var dock inte skyltat som cykelöverfart och kom vid rättegången att klassas som en vanlig cykelpassage. Vid olyckstillfället regnade det och vägbanan var blöt.

Polisutredning

Från början rubricerades händelsen som ”beteendebrott” genom att bilföraren ej iakttagit väjningsplikt mot cyklist som kört ut på en obevakad cykelöverfart. Senare lades rubriceringen vållande till kroppsskada till eftersom cyklisten fick så pass allvarliga skador. Den skadade cyklisten och två vittnen hördes liksom bilföraren. Det man kan utläsa från förhören är att cyklisten hade kommit i cirka 20 km/h.  Bilföraren hävdade att även han höll cirka 20 km/h när han körde på cyklisten. Han hade hört en smäll till höger om sig och reflexmässigt tittat dit och därför missat att se cyklisten som han upplevde hade kommit fort. Olyckan hände på en plats som är tänkt som upphöjd cykelöverfart men inte korrekt skyltad, vilket gör att den lika gärna uppfattas som cykelpassage.

Åtal och rättegång

Den 6 mars 2017 avkunnades domen i Östersunds tingsrätt. Mål B 1506-16. Bilföraren stod åtalad för beteendebrott genom att inte iakttagit väjningsplikt mot cyklist som befann sig ute på en obevakad cykelpassage, (TraF 3:61 §, 2 st och alltså inte 3:61 a §) och vållande till kroppsskada genom oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att han inte skulle ha anpassat hastigheten då han närmade sig en obevakad cykelpassage och därför inte upptäckt cyklisten i tid.

Förutom cyklisten hördes ett vittne i rätten liksom bilföraren. De berättade i stort sett samma sak som de hade gjort vid polisförhören. Bilföraren förnekade brott.

Rätten behövde aldrig pröva frågan om vårdslöshet i trafik. Den tyckte inte att det var styrkt att bilisten hade varit så oaktsam att det kunde ligga föraren till last varken när det gällde brott mot trafikförordningen och när det gällde vållande till kroppsskada. Rätten ansåg att cyklisten höll hög fart och att cyklisten hade väjningsplikt när han körde ut på cykelpassagen.

Mina reflexioner

Jag tycker att både polisen och åklagarsidan även alternativt skulle ha drivit frågan om ansvar för vårdslöshet i trafik. Man borde ha lagt större vikt vid att gärningen riktade sig mot en oskyddad trafikant. Att inte ha tillräcklig uppsikt när man närmar sig en obevakad cykelpassage eller cykelöverfart är ett typiskt trafikfarligt beteende. Polis- och åklagarsidan har inte i utredningen visat hur pass lång sikt bilföraren hade och därmed ganska god tid att upptäcka faran. Skulle det hålla med vårdslöshet i trafik? Tveksamt kanske men jag tycker att det skulle vara värt att pröva. Jag tycker att det blev fel med helt friande dom men det är inte konstigt när man inte under förundersökningen presenterade några översiktsbilder som hade visat hur siktförhållanden såg ut. Bilföraren måste ha haft mycket mer tid på sig att upptäcka cyklisten än vad som framgår av utredningen. Från det håll bilen kom är det två körfält, det högra för trafik rakt fram och det vänstra för vänstersvängande. Till vänster om dessa två körfält en refug som är över en meter bred, och på andra sidan refugen ett körfält för mötande trafik. När det gäller gatan som cyklisten kom från så ligger cykelbanan till vänster om gatan, alltså bortre sidan från bilisten sett. Dessutom är det ett övergångsställe precis före korsningen. Sen är det tråkigt att konstatera, precis som Cyklistbloggen gjort, att det är en så stor förvirring mellan begreppen cykelpassage och cykelöverfart. På det här stället har man inte skyltat för cykelöverfart. Dåligt!

ÖVRIGT

I domen påstår tingsrätten felaktigt att en cyklist som ska köra ut på en obevakad cykelöverfart har väjningsplikt. Det riktiga är att denne ska sakta ner och ta hänsyn till trafiken på den väg som ska passeras och endast får passera om det kan ske utan fara.

 

 Läs även

 

Oskyddade cyklister betalar högt pris för usla trafikregler